Λάρισα

Μ. Χαρακόπουλος με υφ. Γ. Αμυρά: Θήρα αγριογούρουνων με συνεργεία δίωξης καθ’ όλο το έτος

«Τα συνεργεία κυνηγών για τη θήρα αγριογούρουνων και εκτός της κυνηγετικής περιόδου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, οφείλουμε αντισταθμίζοντας την οικονομική ζημιά στους αγρότες και την οικολογική ισορροπία να προβούμε και σε νέα μέτρα, όπως τα οικονομικά κίνητρα για το κυνήγι. Επιπλέον, για τους πληγέντες αγρότες, πέραν των αποζημιώσεων θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες λύσεις, όπως η επιδοτούμενη εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων στις καλλιέργειες». Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την απάντηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος κ Γιώργου Αμυρά, σε ερώτησή του για τις καταστροφές στις καλλιέργειες από την δράση αγελών αγριογούρουνων στον νομό της Λάρισας.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος υφυπουργός αναφέρει ότι «Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με α.π. 147/21886/2021 (ΦΕΚ Β’ 313), με βάση την οποία επιτρέπεται η θήρα των αγριόχοιρων όλο το έτος στο πλαίσιο του “Προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους”.

Επιπλέον, «στο πλαίσιο βελτίωσης και τροποποίησης της προαναφερόμενης ΚΥΑ εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617/2022 – ΦΕΚ 4239/Β/10.8.2022, βάσει της οποίας προβλέπεται η συγκρότηση σε μόνιμη βάση από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης στο πλαίσιο του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η λειτουργία Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 αυτής “Σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4711/2020 (Α’ 145) αναπτύσσονται προγράμματα ελέγχου – μείωσης του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε περιοχές της χώρας, όπου η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται. Η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων διενεργείται:

α) με τη συγκρότηση σε μόνιμη βάση από τις δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης, στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

β) με την έγκριση αιτημάτων που υποβάλλονται από ομάδες κυνηγών σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 261 του Δασικού Κώδικα και αφορούν στη θήρευση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών, κατά παρέκκλιση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας και το συντονισμό τους από τις αρμόδιες δασικές και κτηνιατρικές αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκρότηση των Συνεργείων δίωξης ή των Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμιγώς από τους λειτουργούντες στην περιοχή κυνηγετικούς συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα) σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών και Κτηνιατρικών Αρχών”».

Επίσης, «πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β ́5228 η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100124/3310/30-9-2022 Υπουργική Απόφαση για την συγκρότηση από τις Δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης σε μόνιμη βάση για τον έλεγχο – μείωση του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε περιοχές της Χώρας στο πλαίσιο του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα».

Ακόμη, όπως αναφέρεται στην απάντηση έχουν εκδοθεί δύο εγκύκλιοι του ΥΠΕΝ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυνηγετικές οργανώσεις για την άμεση ενεργοποίηση και τη συγκρότηση των προβλεπόμενων Συνεργείων και ομάδων κυνηγών «για την μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και εκτός των περιόδων που καθορίζει η Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας, καθώς και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή εκτός κυνηγότοπων (εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής, σε περιοχές που ισχύουν τοπικές Δασικές και απαγορευτικές διατάξεις, σε περαστικές περιοχές κ.α)».

Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες «στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς για την αντιμετώπιση του περισσότερο σύνθετου προβλήματος της διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου. Το θέμα αυτό εξ αντικειμένου άπτεται και των αρμοδιοτήτων λοιπών φορέων, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε για τον αποτελεσματικό χειρισμό του είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών με τις οικείες Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α, την Ελληνική Αστυνομία και τις λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες/Φορείς, και εκεί όπου παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων μέσα στις πόλεις θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή τους, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων».

Previous ArticleNext Article