Λάρισα

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι διαγωνισμού για το έργο “Εσωτερική οδοποιία Δήμου Τεμπών”

Σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών το έργο αφορά την ανακατασκευή – βελτίωση και εξομάλυνση του ασφαλτοτάπητα δημοτικών δρόμων στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι επεμβάσεις αφορούν συνολική επιφάνεια ασφαλτοτάπητα 6.450,00 m2 περίπου, με την απαιτούμενη δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται προϋπολογιστικά στο ποσό των 149.567,80 € με το ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

“Συντηρούμε και βελτιώνουμε το δημοτικό οδικό δίκτυο εντός των οικισμών μας” δηλώνει ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης. «Σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, χρηματοδοτούμε και πραγματοποιούμε μικρές επεμβάσεις ουσίας, ικανοποιώντας τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων” προσθέτει ο Δήμαρχος.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

– Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4cm.
– Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
– Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου.
– Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.
– Ασφαλτική προεπάλειψη.
– Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, όπου απαιτείται.

– Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155), όπου απαιτείται.

Previous ArticleNext Article