Ελασσόνα

Πα­νη­γυ­ρί­ζει η Ι­ε­ρά Μο­νή Αγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 8ην Ἰουνί­ου, πα­νη­γυ­ρί­ζει ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου. Τό πρό­γραμ­μα τῶν ἱ­ε­ρῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

ΚΥΡΙΑΚΗ   7  ΙΟΥΝΙΟΥ

  • 7.00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

 ΔΕΥΤΕΡΑ   8  ΙΟΥΝΙΟΥ

Τ Ο Υ   Α Γ.  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

  • 7.00 π.μ.Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρι­κή Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α ἱ­ε­ρουρ­γο­ύν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Ἐ­λασ­σῶ­νος κ.κ. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ
  • 6.00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός με­θέ­ορ­τος Ἑ­σπε­ρι­νός καὶ κτι­το­ρι­κό μνη­μό­συ­νο.    

Τηλέφωνο Ἱερᾶς Μονῆς 24930-61811.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Previous ArticleNext Article