Ελασσόνα

Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στελεχών του Εμπορικού Σ.Ε. Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ενημερώνει ότι για την υλοποίηση του έργου:  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»,  στο οποίο ο Σύλλογος είναι συνδικαιούχος με τον Δήμο Ελασσόνας,  θα προβεί στην πρόσληψη   δυο (2)  στελεχών με τα παρακάτω προσόντα:

  • Στέλεχος 1: Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ)  ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών  και κατασκευών, στην  έκδοση αδειών λειτουργίας και στη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
  • Στέλεχος 2: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με  πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε εκτέλεση ιδιωτικών και  δημοσίων έργων.

Η  επιλογή των παραπάνω στελεχών  θα γίνει από το Μητρώο Στελεχών που έχει συστήσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για το σκοπό αυτό. (Αρ. Πρωτ. 7107/06.06.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα συγκρότηση Μητρώου Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων  Εμπορικών Συλλόγων)

Η Πρόσκληση  Επιλογής Στελεχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου  Ελασσόνας  http://www.esel.gr  στο πεδίο ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στις 14/09/2021, και   θα παραμείνει αναρτημένη για   15 ημερολογιακές ημέρες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα είναι η Πέμπτη 30-09-2021 και έως της 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλοντας ερωτήσεις στο info@esel.gr.

Previous ArticleNext Article