Ελασσόνα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024 στην Ελασσόνα

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λαρισας σχετικά με την τέλεση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024, την Πέμπτη
(16-05-2024) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας», αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων, στην προστασία των συμμετεχόντων αθλητών και λοιπών παραγόντων, στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη (16-05-2024) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αποφάσισε τα εξή:
Εγκρίνουμε την τέλεση του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024, ο οποί-
ος θα διεξαχθεί την Πέμπτη (16-05-2024) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
(2ο ΕΤΑΠ ΚατερίνηΚαρδίτσα) και στην παρακάτω διαδρομή:
Διαδρομή στην περιοχή αρμοδιότητας του Α.Τ. Ελασσόνας: Εθνική Οδός
ΚατερίνηςΕλασσόνας (όρια Π.Ε. Κατερίνης με Π.Ε. Λάρισας, στο 63χιλ.) στη συ-
νέχεια στο ύψος της Τ.Κ. Μικρού Ελευθεροχωρίου, θα εισέλθουν στην Ε.Ο. Κοζά-
νηςΛάρισας, ακολούθως εντός πόλεως Ελασσόνας μέσω των οδών Μεγ. Αλεξάν-
δρου, Μητροπολίτου Ιακώβου, 6
ης
Οκτωβρίου, Δημητρίου, Περιφερειακή Οδός
Ελασσόνας θα εισέλθουν εκ νέου στη Ε.Ο. Κοζάνης –Λάρισας, έως το ύψος της
Μελούνας (χ.θ. 30+500).
Διαδρομή στην περιοχή αρμοδιότητας του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας:
Ε.Ο. Κοζάνης–Λάρισας (ύψος Μελούνας χ.θ.30+500) έως τον κυκλικό Κόμβο Κο-
ζάνης στην πόλη της Λάρισας, ακολούθως δεξιά στην οδό Σανδράκη, ομοίως δεξιά
στο ύψος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για τη Νέα Περιφερειακή Οδό και μεσώ του κυκλικού
κόμβου στο ύψος του LIDL, θα εισέλθουν στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, όπου
στο ύψος του γηπέδου AEL FC ARENA, θα εισέλθουν στην οδό Υγείας και ακο-
λούθως στην Επαρχιακή Οδό ΛάρισαςΚαρδίτσας, έως τα όρια της Π.Ε. Λάρισας
με Π.Ε. Καρδίτσας (στο ύψος της Τ.Κ. Μαυροβουνίου).
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές
πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διορ-
γανωτές.
Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης εν λόγω αγώνα να
τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες
σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σύμ-
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο
μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή
και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέλεσης εν
λόγω αγώνα.
Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κρά-
τηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας & το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στα ο-
ποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την επίδοσή της, ανακοίνωση
στον ενδιαφερόμενο σύλλογο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον
Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις καθώς και στη λήψη
μέτρων αρμοδιότητάς της
Previous ArticleNext Article