Ελασσόνα

Δήμος Ελασσόνας: Εγκρίθηκε μελέτη συντήρησης δημοτικών οδών προϋπολογισμού 938.000 ευρώ

Στη συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας σε όλες τις κοινότητες θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας, καθώς εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού 938.000,00 ευρώ.

 

Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας  του Δήμου Ελασσόνας και κυρίως εργασίες εσωτερικής οδοποιίας (εντός ορίων οικισμών). Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν, για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί και τα προβλήματα που θα εντοπισθούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας στο δημοτικό οδικό δίκτυο και κυρίως περιλαμβάνουν συντήρηση ασφαλτοταπήτων περιορισμένου μήκους, επούλωση λάκκων, συντήρηση στηθαίων ασφαλείας, κιγκλιδωμάτων, κρασπέδων, πινακίδων κλπ.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τόνισε κατά τη συζήτηση του θέματος: «Η μελέτη αυτή έρχεται να δώσει λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα με το κατεστραμμένο οδόστρωμα στην πόλη και τα χωριά του Δήμου μας. Οι παρεμβάσεις θα είναι τοπικές, αλλά θα βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα των δρόμων στους οικισμούς που λόγω έλλειψης συντήρησης παρουσιάζουν σημάδια εγκατάλειψης».

Ειδικότερα η μελέτη συντήρησης δημοτικών οδών περιλαμβάνει:

  • Εκσκαφές και επιχώσεις, για οποιοδήποτε σκοπό.
  • Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοταπήτων περιορισμένου μήκους.
  • Επούλωση λάκκων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία.
  • Επισκευές, αποκαταστάσεις ή κατασκευές μικρών τεχνικών έργων, όπου απαιτηθεί.
  • Καταβιβασμός ή ανύψωση φρεατίων.
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών, επικίνδυνων θέσεων και πληροφοριακών, όπου αυτές έχουν καταστραφεί ή έχει διαπιστωθεί έλλειψη καθώς και άλλα μέτρα προστασίας (πλαστικοί ανακλαστήρες, ελαστικοί κυλινδρικοί οριοδείκτες κ.λπ.).
  • Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε σημεία του δικτύου που έχουν καταστραφεί και τοποθέτηση νέων όπου κριθεί αναγκαίο, σε επικίνδυνες θέσεις.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις εργασίες επισκευής & συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών του οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην εργολαβία θα συμπεριληφθούν κατά το εφικτό εργασίες άρσης επικινδυνότητας με στηθαία ασφαλείας, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση κλπ. Τα τμήματα των οδών τα οποία θα επιλεγούν, τελικά, προς συντήρηση – επιφανειακή επίστρωση – αποκατάσταση (με συνολική επιφάνεια στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου) θα προκύψουν με υπόδειξη από τη Δ/νουσα Υπηρεσία και την σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, η οποία δύναται να προσθέσει και άλλες εργασίες, ή να περικόψει κάποιες από αυτές, εάν κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 938.000,00 ευρώ (ποσό με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021 από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών ορίζονται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

Previous ArticleNext Article