Λάρισα

Αψηφά σεισμούς και βροχές και διεξάγει υδρολογική έρευνα σε ποτάμια και ρέματα της Ελασσόνας

ΟΚαβαλιώτης Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός, Θωμάς Παπαλάσκαρης, στέλεχος (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.-Α.Ε. (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), με έδρα την Ελασσόνα Λάρισας, αψηφώντας σεισμούς, πανδημία και αντίξοες καιρικές συνθήκες, διεξάγει, στον ελεύθερο χρόνο του, υδρολογική έρευνα σε ποτάμια και ρέματα του Δήμου Ελασσόνας και του ευρύτερου Νομού Λάρισας, με ίδια μέσα.

Είναι δε, κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ. και Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική [Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων] Δ.Π.Θ.) και είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στη Μεταφορά Φερτών Υλών του Τομέα Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η υδρολογική αυτή έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Μάη 2020 με μετρήσεις στον ποταμό Βούλγαρη και σε μικρό συμβάλλον σε αυτό ρέμα, κοντά στο χωριό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Ελασσόνας, καθώς επίσης και σε πρωτογενές, (πηγαίο), ορεινό (χαμηλής τάξης) ρέμα το οποίο καταλήγει στον ποταμό Παλησκιώτη, κοντά στο χωριό Βερδικούσσα, επίσης του Δήμου Ελασσόνας, όπως επίσης και σε ρέματα κοντά στο χωριό Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς, σταμάτησε λόγω της γενικότερης απαγόρευσης μετακινήσεων λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο Covid-19 (SARS-COV-2).

Ξεκίνησε όμως και πάλι, έπειτα από συνεννόηση με την Αστυνομική Διεύθυνση Ελασσόνας και έπειτα από τη λήψη σχετικής άδειας μετρήσεων παροχών νερού, (αρχικά για τον ποταμό Ελασσονίτη και το συμβάλλον σε αυτό ρέμα Βαρωσίου, από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας, καθώς δεν προκαλείται καμία είτε μόνιμη είτε προσωρινή περιβαλλοντική επιβάρυνση στα προς έρευνα ποταμό και συμβάλλον ρέμα, ενώ θα συνεχιστεί στα υπόλοιπα προαναφερθέντα ποταμούς και ρέματα μόλις εξασφαλιστούν οι σχετικές αντίστοιχες απαιτούμενες άδειες μετρήσεων παροχών νερού. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις παροχών νερού δε σταματούν ούτε κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από την ένταση αυτής.

Ο εξοπλισμός μετρήσεων παροχών νερού έχει κατασκευαστεί από τον ίδιο και στηρίζεται στην διαφορά μεταξύ του στατικού, μανομετρικού, υδραυλικού ύψους και του κινηματικού, μανομετρικού, υδραυλικού ύψους και η αξιοπιστία του τεκμηριώνεται από σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε σχετικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Οι επιστημονικοί/ερευνητικοί στόχοι είναι πολλαπλοί και ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω μερικοί από αυτούς:

1) Σύνταξη πρότασης προς υποβολή για ένταξη στο νέο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, με τίτλο: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υδρολογικών Στοιχείων Υδατορευμάτων Δήμου Ελασσόνας και ευρύτερου Νομού Λάρισας με Οικολογικό Αποτύπωμα, (για την επίτευξη της εξασφάλισης κοινοτικών και εθνικών πόρων με σκοπό την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης παροχής τύπου Ντόπλερ, συμβατικούς είτε τροποποιημένους διαύλους τύπου Πάρσαλ, βροχομετρικοί σταθμοί, ηλεκτρονικός εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου των υδάτων, ηλεκτρικό/υβριδικό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις προς συλλογή των υδρολογικών στοιχείων κλπ.).

2) Καταγραφή μοναδικών πρωτογενών υδρολογικών δεδομένων χαμηλών ροών φυσικής απορροής, πολύτιμων για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου των λεκανών απορροής των εν λόγω ρεμάτων για την υλοποίηση ολοκληρωμένων, ακριβών, αξιόπιστων και αειφόρων σχεδίων διαχείρισης των υδρολογικών λεκανών απορροής των εν λόγω ρεμάτων για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, (π.χ. την άντληση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων για άρδευση καλλιεργειών και καλλωπιστικών δημοτικών παρτεριών, πότισμα ζώων κλπ.).

3) Ανάλυση συχνοτήτων-πιθανοτήτων χαμηλών ροών, υπολογισμός υδρολογικών δεικτών ξηρασίας, κατάρτιση γραφημάτων καμπυλών διάρκειας παροχών και παραγωγή τεχνητών χρονικών σειρών χαμηλών φυσικών απορροών και πρόγνωση των τιμών τους για το μέλλον αναπτύσσοντας μαθηματικά/στατιστικά μοντέλα, είτε εποχικών, ενσωματωμένων, αυτοπαλινδρούμενων κινητών μέσων όρων (S.AR.I.MA.) είτε τεχνητών νευρωνικών δικτύων,  για την κατάρτιση ολοκληρωμένων, ακριβών, αξιόπιστων και αειφόρων σχεδίων διαχείρισης τόσο πλημμυρών όσο και ξηρασιών.

4) Κατάρτιση μαθηματικών/υδρολογικών μοντέλων (και με την συνδρομή των λογισμικών HEC-HMS, HEC-RAS, MIKE-SHE κλπ.) που θα εκφράζουν τις σχέσεις βροχής/φυσικής απορροής και μεταφοράς φερτών υλών σε συνάρτηση με τα βροχομετρικά δεδομένα που θα ληφθούν από τους πλησιέστερους μετεωρολογικούς σταθμούς, και καταγραφή πλημμυρογραφημάτων, εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα και για την περίπτωση της επικράτησης ιδιαίτερα αυξημένων φυσικών απορροών με είτε αναλογικές/εκθετικές είτε σύνθετες μεθόδους, όσον αφορά τόσο την διαχείριση των μεταφερόμενων υδάτινων πόρων όσο και την διάβρωση, (με την εκτίμηση των επακόλουθων μεταφορών φερτών υλών), των κύριων κοιτών και των πρανών αυτών στις θέσεις όπου οι εν λόγω ποταμοί και τα εν όγω ρέματα δεν είναι κιβωτοποιημένοι/κιβωτοποιημένα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της «Ειδικής Γραμματείας Υδάτων».

5) Αξιοποίηση των υδρολογικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς από άλλες ειδικότητες επιστημόνων, (π.χ. δασολόγων, δασοπόνων, βιολόγων, γεωλόγων, ορνιθολόγων, εντομολόγων, ερπετολόγων κλπ.), σχετικά με τη σύνδεση του υδρολογικού καθεστώτος των εν λόγω ποταμών/ρεμάτων με το καθεστώς των αντίστοιχων παρόχθιων βλαστήσεων, των έμβιων οργανισμών που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή των εν λόγω ποταμών/ρεμάτων, (θηλαστικά, πτηνά, έντομα, ερπετά, ασπόνδυλα κλπ.).

6) Υπολογισμός, (σε περίπτωση ικανοποιητικής χρονικής διάρκειας της βασικής φυσικής απορροής), της πραγματικής τιμής τα συνολικής εξατμισοδιαπνοής των υδρολογικών λεκανών απορροής των εν λόγω ποταμών/ρεμάτων, εκτελώντας είτε καθημερινές (στα πλησιέστερα) είτε εβδομαδιαίες (στα πιο απομακρυσμένα) μετρήσεις παροχών φυσικής απορροής αυτών, εξάγοντας σημαντικά συμπεράσματα για τον βαθμό της υγρασίας των εδαφών και κατά συνέπεια των παρόχθιων βλαστήσεων παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητας δημιουργίας καταστροφικών πυρκαγιών.

7) Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού των ελάχιστων ροών των εν λόγω ποταμών/ρεμάτων σε σχέση με διάφορες γεωμορφολογικές παραμέτρους των αντίστοιχων υδρολογικών λεκανών απορροής αυτών όπως την έκτασή τους, την μέση κλίση τους, το μέσο υψόμετρο αυτών, το μήκος του κύριου υδατορεύματος αυτών, την πυκνότητα του υδρογραφικού τους δικτύου κλπ., με σκοπό την μεταφορά των συμπερασμάτων για την εκτίμηση της υδρολογικής κατάστασης και σε άλλες υδρολογικές λεκάνες απορροής, κατ’ αρχήν στον Νομό Λάρισας, αλλά και της ευρύτερης Ελλάδας, στις οποίες δεν έχει καταγραφεί σε παρελθόντα χρόνο το υδατικό/υδρολογικό καθεστώς (ungaged hydrological basins).

8) Συμβατότητα με τη Συνθήκη του Μπράουνσβάϊκ, (Braunsweig Declaration) και υλοποίηση στην πράξη αυτής, στην οποία τονίζεται η σημασία της εγκαθίδρυσης διεθνώς, ολοένα και κατά το δυνατόν περισσότερων σε αριθμό και προσθήκης στις ήδη υφιστάμενες, μικρών σε έκταση υδρολογικών λεκανών απορροής προς παρακολούθηση, έρευνα και εκτέλεση πειραμάτων δια μέσου των οποίων θα υλοποιηθεί και η κατάρτιση και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων.

9) Υπολογισμός, ξεχωριστά, του πραγματικού συντελεστή απορροής της κάθε συγκεκριμένης υδρολογικής λεκάνης απορροής του ρέματος χρησιμοποιώντας την ορθολογική μέθοδο, σύμφωνα με την την επιστήμη της Υδρολογίας, σε συνδυασμό με τα βροχομετρικά δεδομένα, (ύψος βροχής και ένταση αυτής), που θα ληφθούν από τους πλησιέστερους μετεωρολογικούς σταθμούς, έχοντας υπολογίσει με χρήση των κατάλληλων λογισμικών (Arc G.I.S., Autocad κλπ.), το εμβαδόν, ξεχωριστά, της κάθε υδρολογικής λεκάνης απορροής των εν λόγω ποταμών/ρεμάτων και έχοντας κάνει την παραδοχή ότι κάθε ανεξάρτητο επεισόδιο βροχής είναι σταθερό σε ένταση καθ’ όλη την διάρκειά του καθώς επίσης και ότι κάθε ανεξάρτητο επεισόδιο βροχής είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο επάνω σε όλη την έκταση της κάθε ξεχωριστής λεκάνης απορροής.

10) Μελέτη, γενικότερα, της συμπεριφοράς του υδρολογικού καθεστώτος ενός βασικής, μικρού μεγέθους, ροής υδατορεύματος, (όπως έχει καταστεί, αντίστοιχα, π.χ. το ρέμα Βαρωσίου, αλλά και ο ποταμός Ελασσονίτης, ιδιαίτερα σε περιόδους ιδιαίτερης ξηρασίας).

11) Σύνταξη νέων σχετικών επιστημονικών εργασιών οι οποίες θα υποβληθούν, προς παρουσίαση, (αλλά και δημοσίευση στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου), σε κάποιο μελλοντικό, είτε εγχώριο είτε διεθνές υδρολογικό συνέδριο, αλλά και προς δημοσίευση σε κάποιο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, με ενδεχόμενους τίτλους: Forecasting Low Stream Flow Time Series of Elassonitis River, Elassona City, Central Greece, Using AR.I.MA. Method (Πρόβλεψη Χρονικών Σειρών Χαμηλών Ροών του ποταμού Ελασσονίτη, Ελασσόνα, Κεντρική Ελλάδα, με τη χρήση της Μεθόδου AR.I.MA.), Artificial Neural Network for Low Stream Flow Time Series Generation of Elassonitis River, Elassona City, Central Greece (Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο για την Δημιουργία Χρονικών Σειρών Χαμηλών Ροών του Ποταμού Ελασσονίτη, Ελασσόνα, Κεντρική Ελλάδα), κλπ.

Παράλληλα, έχει καταρτίσει και παρουσιάσει στο παρελθόν σε διάφορα διεθνή υδρολογικά συνέδρια σχετικές ενδεικτικές επιστημονικές μελέτες οι οποίες είτε έχουν συμπεριληφθεί στα σχετικά βιβλία πρακτικών συνεδρίων είτε/και έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

larissapress.gr

Previous ArticleNext Article