Ελασσόνα

Τροποποίση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ελασσόνα

 Ανακοίνωση από το Α.Τ. Ελασσόνας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα εξής:

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκ ε με το Ν. 3542/2007 (Α-50), όπως τροπ. και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη-Αναδιοργάνωσηη-  Σύσταση και Λειτουργία Περι- φερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Την υπ’αριθμ. 2501/10/62-α’από 07-09-2023 Απόφασή μας.
  4. Την υπ’αριθμ. 5450/23/2302834 από 15-11-2023 αναφορά του Α.Τ. Ελασσόνας.
  5. Το υπ’αριθμ. 22531 από 15-11-2023 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας/ Δ-νση Τεχνικών Υπηρε­ σιών.

και την ανάγκη για την επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπή  της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσής Ελασσόνας, την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών φαινόμενων, αποφασίζει την τροποποίηση της ανωτέρω υπ’ αριθμ. (3) απόφασης, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας της Περιφερειακής οδού Ελασσόνας – Δρυμού, από τη συμβολή της με το Δημοτικό Αναψυκτήριο έως τη συμβολή της με την διασταύρωση προς την Ιερά Μονή Ολυμπιωτίσσης, από σήμερα (16-11-2023) μέχρι νεωτέρας, λόγω πτώσης βράχων.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η πρόσβαση προς και από το μοναστήρι καθώς και η πρόσβαση στις παρόδιες της οδού ιδιοκτησίες θα πραγματοποιείται από την διασταύρωση της Ε.Ο. Ελασσόνας Κοζάνης και μέχρι τη διασταύρωση για το μοναστήρι.

Ο Δήμος Ελασσόνας, οφείλει καθ’ολη τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων να τοποθετηθεί και να συντηρεί την οδική σήμανση,  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εν λόγω περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων.

5. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
6. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2696/99 «Περί κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
7. Της παρούσης Απόφασης Απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται:
α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.
β. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.
8. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για
την εκτέλεσή της, τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, την
κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς, την ανακοίνωση στον αιτούντα των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς
διατάξεις, την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.-

Previous ArticleNext Article