Ελασσόνα

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Για την εκµίσθωση των Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού της ∆.Ε. Ολύµπου του ∆ήµου Ελασσόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ελασσόνα  18-11-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. : 26771

6ης Οκτωβρίου 57

ΤΚ 40200 Ελασσόνα

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκµίσθωση των Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού της .Ε. Ολύµπου    του ήµου Ελασσόνας

 Ο ∆ήµαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού στην ∆.Ε. Ολύµπου του ∆ήµου Ελασσόνας. H διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη µε περίοδο χάρητος 6 µήνες. Θα αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης η οποία µπορεί να παραταθεί για ακόµη οκτώ (8) έτη κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή το οποίο θα κοινοποιηθεί στον εκµισθωτή τρεις (3) µήνες προ της λήξεως της µίσθωσης.

Το υπό εκµίσθωση ακίνητο, αποτελεί τεµάχιο συνολικής έκτασης 17.700 τ.µ. που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ελασσόνας-Κοκκινοπηλού, στη θέση «∆ραγασιά», λίγο πριν την νότια είσοδο του οικισµού Κοκκινοπηλός. Εντός της έκτασης περιλαµβάνεται συγκρότηµα κτιριακών εγκαταστάσεων που αποτελείται από οκτώ (8) ξεχωριστά  κτίρια, πέντε (5) µονώροφα και τρία (3) διώροφα, ορθογώνιας κάτοψης. Τα ακίνητα είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και παραχωρήθηκαν κατά χρήση  στο

∆ήµο Ελασσόνας για 20 έτη.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 06/12/2016, ώρα 10:00π.µ. έως 12:00π.µ. στο

∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων) στην Ελασσόνα, ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύµφορου αποτελέσµατος ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο του διαγωνισµού, αυτός θα επαναληφθεί στις 13/12/2016, στον ίδιο χώρο, την ίδια ηµέρα και ώρα.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ

(20.000,00 €) για το πρώτο µισθωτικό έτος, πλέον χαρτοσήµου 3,6%.

Το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε τρίµηνο, στον Τραπεζικό Λογαριασµό του ∆ήµου Ελασσόνας που θα καταγραφεί στην υπογραφείσα σύµβαση.

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δηµοπρασίας,  γραµµάτιο  συστάσεως  παρακαταθήκης  του  Ταµείου  Παρακαταθηκών    και

∆ανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού  2.000,00 €.

Οι οφειλέτες του ∆ήµου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

Πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο δηµοτικό κατάστηµα του

∆ήµου Ελασσόνας ∆ιεύθυνση : 6ης Οκτωβρίου 57, 40200  Ελασσόνα,  Τηλέφωνο 2493350224 Fax:2493022310. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Previous ArticleNext Article