Ελασσόνα

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Μητροπολίτη Ελασσόνας κ.Χαρίτων

Πρός

Τό χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί Χριστιανοί·

Καί πάλι ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν, τήν πανήγυρι τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Ἡ θριαμβευτική ἰαχή «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας..», γεμίζει τόν ἀέρα, ἀλλά καί τίς ψυχές τῶν πιστῶν, μέ χαρά καί ἐλπίδα. Φῶς καί χαρά κυριαρχεῖ παντοῦ. Ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγκαινίασε μία νέα ἐποχή γιά τό ἀνθρώπινο γένος, μία ἐποχή ἀφθάρτου ζωῆς, ἁγιασμοῦ καί δόξας.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονός μοναδικό στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, γεγονός βασισμένο σέ μαρτυρίες καί ἀπόλυτα βεβαιωμένο, γεγονός πού περίτρανα ἀποδεικνύει τήν θεότητα τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ Κυρίου ἔγινε τό σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς δύναμης τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς ἐλπίδας ὅλων τῶν πιστῶν. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε καί εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς μας, γιατί κατήργησε τόν θάνατο καί μᾶς ἐγγυᾶται τήν ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν. Ὁ Κύριος μέ τήν ἀνάστασή Του δέν νίκησε μόνο τόν δικό Του θάνατο, ἀλλά γενικά τόν θάνατο σέ κάθε περίπτωση καί ἔδωσε τήν δυνατότητα στόν κάθε ἄνθρωπο νά ἀναστηθεῖ.

Πολλοί ἄνθρωποι βέβαια πού κρίνουν τά πράγματα μέ μόνες τίς δυνάμεις τοῦ μυαλοῦ τους ἤ ἔχοντας ὡς μοναδικό κριτήριο μόνο ὅ,τι βλέπουν τά μάτια τους, ἀδυνατοῦν καί δυσκολεύονται νά πιστέψουν αὐτές τίς ἀλήθειες. Μέσα σ’ ἕνα τέτοιον κόσμο ἀμφισβήτησης καί ἀπελπισίας, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά μεταδίδουμε οἱ χριστιανοί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Νά τό μεταδίδουμε ὄχι μόνο μέ λόγια καί ἀνούσιες ἠθικολογίες, ἀπό τίς ὁποῖες ὅλοι ἔχουν χορτάσει, ἀλλά κυρίως μέ τήν ζωή μας. Νά εἶναι δηλαδή ἡ ζωή μας ἀναστάσιμη, ὥστε καί τά λόγια μας νά μποροῦν νά μεταγγίζουν τήν δύναμη καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ζωή ἀναστάσιμη σημαίνει ψυχή ἀναστημένη, ὄχι ὑποδουλωμένη σέ ἀκάθαρτα πάθη καί ἐπιθυμίες, ἀλλά ἐλεύθερη, καθαρή, ἁγιασμένη ἀπό τό λυτρωτικό αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀναστημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος κινεῖται σέ ἄλλο ἐπίπεδο ζωῆς. Περπατᾶ στήν γῆ, ἀλλά ζεῖ στόν οὐρανό· ἀγαπᾶ μέν τήν πατρίδα του, ἀλλά ὁδεύει πρός τήν οὐράνια πατρίδα· κατοικεῖ στόν κόσμο, ἀλλά δέν ἀνήκει σ’αὐτόν. Ὁ ἀναστημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει τίς θλίψεις, τήν δοκιμασία, τόν θάνατο μέ πίστη, ἀκόμη καί μέ χαρά, σύμφωνα μέ τόν ἀπ. Παῦλο πού ἔλεγε «νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου..». Ὁ ἀναστημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος γνωρίζει νά ὑπομένει τίς ἀδικίες, νά ἀγαπᾶ αὐτούς πού τόν ἀδικοῦν, νά συγχωρεῖ τούς ἐχθρούς, νά χαίρεται ὅταν τόν περιφρονοῦν.

Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τῶν ἀναστημένων ἐν Χριστῷ πιστῶν πού μαρτυροῦν μέ τήν καινούργια καί θαυμαστή ζωή τους πώς ὁ Χριστός εἶναι ζωντανός στούς αἰῶνες καί πώς βρίσκεται συνεχῶς κοντά τους, τούς ἐνδυναμώνει, τούς χαροποιεῖ καί τούς κατευθύνει στό ἀκύμαντο λιμάνι τῆς βασιλείας Του.

Εὔχομαι ἐγκάρδια σέ ὅλους σας, νά ζεῖτε τήν μαρτυρία τῆς ἀναστάσεως καί ὥς ἀναστημένοι ἐν Χριστῷ, νά μεταδίδετε τό φῶς καί τήν ἐλπίδα τῆς πίστεως στόν κόσμο.

Μέ ἐγκάρδιες ἀναστάσιμες εὐχές καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης·

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Previous ArticleNext Article