Ελασσόνα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, την 25η του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση – Βελτίωση – Συντήρηση Γυμναστηρίων Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
2. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση μικρού γυμναστηρίου Ελασσόνας» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και έγκριση υποβολής πρότασης για την αγορά μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
5. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας δημοτικής οδού παράπλευρα του κοινοτικού καταστήματος Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
6. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου στίβου Γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπεδορείθρων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
8. Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
9. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
10. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
11. Καθορισμός τελών οστεοφυλακίων της Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
12. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης των δασών «Σκοτίνα» και «Τσακνιάς» της Δ.Κ. Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
13. Έγκριση απόδοσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του 25% των εσόδων που εισπράττονται από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (αξία διπλοτύπου για έκδοση οικοδομικής άδειας). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
15. Εξέταση αιτήματος υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ για αύξηση των ωρών απασχόλησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
16. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΟΚΠΑΠ για τα έτη 2014 – 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
17. Εξέταση αιτήματος του ΟΚΠΑΠ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου που διαμορφώθηκε για την στέγαση του ΚΑΠΗ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
18. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Απριλίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.
20. Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σταθμό της DIGEA στη θέση «Βερδικούσια» του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
21. Έγκριση συμπληρωματικής κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
22. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
23. Καθορισμός ωρών εργασίας των υδρονομέων άρδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
24. Εξέταση αιτημάτων μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Γιαννωτών και στην Τ.Κ. Μεσοχωρίου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
25. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκουδίου για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολίου Λυκουδίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
26. Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων και Σωματείων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
27. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια Έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
28. Έγκριση 1ου λογαριασμού πιστοποίησης εργασιών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.
29. Έγκριση συνομολόγησης δανείου της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.
30. Έγκριση μετονομασίας της Πλατείας Ειρήνης στην Δ.Κ. Ελασσόνας μετά την θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

Previous ArticleNext Article