Ελασσόνα

Πανηγυρίζει τo Παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους της Ιεράς Μονής Σπαρμού

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 10ην τοῦ μη­νός Φεβρουαρίου, πα­νη­γυ­ρί­ζει τό Ἱ­ε­ρόν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τοῦ Ἁ­γί­ου Χαραλάμπους τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου.

Τό πρό­γραμ­μα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

ΣΑΒΒΑΤΟ   9  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • Ὥ­ρα 00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός

 ΚΥΡΙΑΚΗ   10   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • Ὥ­ρα 00 π.μ. Ὄρ­θρος  καί  πα­νη­γυ­ρι­κή Θεία Λει­τουρ­γί­α

       

Previous ArticleNext Article