Ελασσόνα

Ευαγγέλου για το έργο της Τηλεμετρίας: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του νερού της επαρχίας Ελασσόνας.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ από το οποίο απεντάχθηκε λόγω προβλημάτων στον τρόπο χρηματοδότησης και έγινε επανένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (ΠΔΕ) μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης του Δήμαρχου Ελασσόνας Νίκου Ευαγγέλου με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χαρίτση Αλέξη και τη Γεν. Γραμματέα Ευγενία Φωτονιάτα.

Το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

– Λεπτομερή Σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος.

-Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, κύριων εισόδων νερού στη ∆ημοτική Ενότητα του Δήµου Ελασσόνας και συγκεκριμένα στην πόλη της Ελασσόνας, στις ∆ηµοτικές ενότητες Αντιχασίων, Ελασσόνας, Ποταµιάς, Ολύµπου, Λιβαδίου, Σαρανταπόρου και Κοινότητες Καρυάς, Τσαριτσάνης και Βερδικούσης, ώστε να εφαρµοσθεί ο Έλεγχος ∆ιαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοµατοποίησή τους. Την εγκατάσταση οργάνων µέτρησης παροχής και στάθµης στις εξόδους των ∆εξαµενών της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελασσόνας, ώστε να καταγράφεται το σύνολο του παραγόµενου και διατιθέµενου νερού στην κατανάλωση. Τον εκσυγχρονισµό των πινάκων ισχύος στα αντλιοστάσια µε εξοπλισµό κατάλληλο για την εξοικονόµηση ενέργειας και την καταγραφή αυτής.  Αφορά επίσης και τη διασφάλιση του αδιάλειπτου των επικοινωνιών µε χρήση κατάλληλου συστήµατοςεπικοινωνίας στα 2,4 GHz, συστήµατος data logging και συστήµατος επικοινωνίας GPRS.

Περιλαµβάνονται συνολικά (110) εγκαταστάσεις ήτοι:

α. 100 (ΤΣΕ) Τοπικοί Σταθµοί Ελέγχου που περιλαµβάνουν συνολικά 48 ∆εξαµενές, 4 αντλιοστάσια, µία πηγή και 51 Γεωτρήσεις. (κάποιες κατηγορίες εγκαταστάσεων συνυπάρχουν σε ένα ΤΣ. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται µε τον χαρακτηρισµό Τ.Σ. (Τοπικοί Σταθµοί)

β. 10 (ΣΜΔ) Σηµεία Μέτρησης ∆ιαρροών στην πόλη της Ελασσόνας και σε εισόδους µεγάλων οικισµών. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται µε τον χαρακτηρισµό Σ.Μ.∆. (Σηµεία Μέτρησης Δικτύου).

  • Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (ΚΣΕ) στα γραφεία της ∆ΕΥΑ της πόλης της Ελασσόνας, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους µε σκοπό την άµεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήµατος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδοµένων για διαχείριση των αποθεµάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ενός Περιφερειακού Σταθµού Ελέγχου (ΠΣΕ) σε άλλο κτίριο διοίκησης της ∆ΕΥΑ Ελασσόνας, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήµατα και θα έχει την πλήρη λειτουργικότητα του ΚΣΕ. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται µε τον χαρακτηρισµό ΚΣΕ και ΠΣΕ. Επίσης η συνολική εποπτεία των ∆ικτύων θα είναι εφικτή µέσω δύο Φορητών Σταθµών Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop βιοµηχανικού τύπου, τριών φορητών παροχοµέτρων ελέγχου διαροοών και δύο γαιοφωνων.
  • Προµήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισµικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήµατος.
  • Προµήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη µελέτη (παροχής, πίεσης, κλπ)
  • Εργοστασιακές δοκιµές αποδοχής και δοκιµές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ).
  • ∆οκιµές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήµατος.
  • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκµηρίωση).
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.

Ανάδοχος είναι η Τεχνική Εταιρία Μ.Τ. ΑΤΕ

  • H δαπάνη του όλου έργου ανέρχεται στο ποσό των 671.760,51 € πλέον Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α 641.222,52 €).

Πραγματοποιήθηκε η έγκριση 1ου  και 2ου  λογαριασμού και υλοποιήθηκαν συνολικά εργασίες που ανέρχονται στο ποσό περίπου των 1.540.000 €.

Έχουν παραδοθεί – ολοκληρωθεί συνολικά 42 σταθμοί (ΤΣΕ) και συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης οργάνων και πινάκων στους υπόλοιπους. Η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης εντός των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α. λειτουργεί και είναι ορατοί  οι παραπάνω ολοκληρωμένοι σταθμοί.

Σε σχετική δήλωση του ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου τονίζει:

Ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού της ΔΕΥΑΕΛ, το οποίο ήταν απενταγμένο και τελικά βρήκαμε τον τρόπο να εντάξουμε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ολοκληρώνεται, προσφέροντας έτσι στην Δημόσια Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Ελασσόνας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του νερού της επαρχίας Ελασσόνας.

Οι υδατικοί πόροι της επαρχίας δεν είναι απεριόριστοι, και για τον λόγο αυτό, σε μια περίοδο έντονων καιρικών διακυμάνσεων, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αλόγιστης χρήσης από μέρους μερίδας των πολιτών, είναι υποχρέωση μας να ελέγχουμε συνεχώς την ροή των υδάτων και μια σειρά άλλων επιμέρους στοιχείων, τα οποία θα βοηθήσουν στην χάραξη της στρατηγικής της ΔΕΥΑΕΛ.

Με προγραμματισμό και τις κατάλληλες ενέργειες φροντίζουμε ώστε οι συμπολίτες μας να επωφελούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Συνεχίζουμε…

 

 

Previous ArticleNext Article