Ελασσόνα

Ανάθεση υπηρεσιών αλωνισμού και πώλησης σιτηρών από τον ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου- Αετοράχης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, σύμφωνα και με ληφθείσα ήδη απόφαση του Εκκαθαριστή, κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, πρόκειται να ενεργήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών αλωνισμού δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) περίπου στρεμμάτων που κατέχει και αξιοποιεί ο ίδιος για λογαριασμό των μελών του.

Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται στη θέση «Μελούνα» των κτηματικών περιφερειών Τσαριτσάνης και Στεφανοβούνου του Δήμου Ελασσόνας.

Για το σκοπό αυτό θα συνάψει Σύμβαση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ως αμοιβή το ποσοστό επί τοις %, ανά κιλό συλλογής της καλλιέργειας. Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την εκτέλεση το έργου και την παράδοση του αγροτικού προϊόντος στον αναθέτοντα Συνεταιρισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή, 22-6-2018 και ώρα 11:00 σφραγισμένη προσφορά, στο γραφείο της έδρας του Συνεταιρισμού.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Για την υποβολή των προσφορών λαμβάνονται υπόψη από τους συμμετέχοντες, ως ουσιώδεις,  στο διαγωνισμό οι παρακάτω όροι:

α)Με την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του παραχθέντος προϊόντος και ουδεμία απαίτηση έχουν περαιτέρω της υποβαλλόμενης  προσφοράς τους, που να δικαιολογεί την αθέτηση από πλευράς τους οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί,

β) Η υποβολή της προσφοράς θα συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τραπεζικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου- Αετοράχης, «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» ή κατάθεση μετρητών, ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€). Η εγγυητική επιστολή ή τα μετρητά του τελικού αναδόχου θα παραμείνουν για την υπογραφή της Σύμβασης και θα επιστραφούν σ’ αυτόν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές ή μετρητά θα επιστραφούν στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου

γ)Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα  σύγχρονα μηχανήματα για την εκτέλεση του έργου του αλωνισμού (θεριζοαλωνιστικές μηχανές) και επιπλέον τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο, έναν καταστροφέα ή χορτοκοπτικό, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Για το σκοπό αυτό, θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά απλή δήλωση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη του κάθε συμμετέχοντος και

δ) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάθε νόμιμη μορφή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Εκκαθαριστή. Το άνοιγμα των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει, παρουσία και των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, εφόσον το επιθυμούν, την Παρασκευή, 22-6-2018 και ώρα 11:30. H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εκκαθαριστή του Συνεταιρισμού και του αναδόχου επιχειρηματία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.

Επίσης ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου- Αετοράχης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, σύμφωνα και με ληφθείσα ήδη απόφαση του Εκκαθαριστή, κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, πρόκειται να προβεί σε πώληση σκληρού σίτου.

Η παράδοση της ποσότητας θα πραγματοποιείται στο χώρο του αγροκτήματος, που κατέχει και αξιοποιεί ο ίδιος για λογαριασμό των μελών του, επί αυτοκινήτων του αγοραστή.

Εκτιμώμενη ποσότητα σιτηρών προς πώληση περίπου 300.000 έως 400.000 κιλά.

Η ανάθεση της πώλησης θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την υψηλότερη τιμή ανά κιλό σιτηρών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (€/kg).

Τρόπος πληρωμής:

α) με την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης του έργου άμεση καταβολή ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ  (20.000,00€)

β) με την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής, με αντίστοιχη παραδοθείσα ποσότητα, άμεση καταβολή ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ  (20.000,00€) και

γ) εξόφληση του υπολοίπου εντός πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση των στοιχείων παράδοσης και παραλαβής των ποσοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή, 22-6-2018 και ώρα 12:00 σφραγισμένη προσφορά, στο γραφείο της έδρας του Συνεταιρισμού.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάθε νόμιμη μορφή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Εκκαθαριστή. Το άνοιγμα των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει, παρουσία και των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, εφόσον το επιθυμούν, την Παρασκευή, 22-6-2018 και ώρα 12:30. H ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εκκαθαριστή του Συνεταιρισμού και του αναδόχου επιχειρηματία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947561220 (Χαδούλης Αργύρης) και 2421313951 (Βασταρδή Αλεξάνδρα).

 

Τσαριτσάνη, 14/06/2018

Ο Εκκαθαριστής

Αργύριος Γ. Χαδούλης

 

Previous ArticleNext Article