Ολοκληρώνεται η εκπαίδευση 5 νέων επιστημόνων του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» Eλασσονιτών σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Το Δίκτυο Ελασσονιτών «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συνεχίζοντας  τη μεγάλη συνεργασία που  έχει για όλο το έτος  2017,με άλλες έξι (6) χώρες,  στα …