Ελασσόνα

Προσλήψεις στην Ελασσόνα από την ΔΕΔΔΗΕ

Σε προσλήψεις προχωράει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα του Νομού Λάρισας.
Η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 ‹‹Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού›› (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./215/30608/22.12.2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 174/2016 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την κατανομή προσλήψεων προσωπικού στο ΔΕΔΔΗΕ.
6. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).
7. Την υπ΄ αριθμ. ΔΑΝΠ/11/02-01-2017 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
8. Το υπ΄αριθμ. 1356/10-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας για τη κατανομή των θέσεων στην Περιοχή Λάρισας.
9. Το υπ. αρίθμ.2737/28-4-2017 Έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχή Λάρισας σχετικά με την εξειδικευμένη εμπειρία και τα όρια ηλικίας των Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπόγειων Δικτύων (ειδικότητα ΔΕ).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα του Νομού Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο Σελίδα 2 από 10

απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης     Υπηρεσία     Τόπος απασχόλησης     Ειδικότητα     Διάρκεια σύμβασης     Αριθμός
ατόμων
400     ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ     ΛΑΡΙΣΑ     ΥΕ
Τραπεζοκόμων     8 μήνες     1
401     ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ     ΛΑΡΙΣΑ     ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών
Εναερίων – Υπογείων
Δικτύων     8 μήνες     3
402     ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ     ΕΛΑΣΣΟΝΑ     ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών
Εναερίων – Υπογείων
Δικτύων     8 μήνες     1

Previous ArticleNext Article