Ελασσόνα

Δύο προσλήψεις στο Δήμο Ελασσόνας

Δύο προσλήψεις Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ελασσόνας, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας».

Οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» – Αξονας προτεραιότητας 2α, στον Δήμο Ελασσόνας που εδρεύει στην Ελασσόνα Ν. Λάρισας και σύμφωνα με την προκήρυξη των δύο θέσεων εργασίας, η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου στη διεύθυνση: Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 40200 Ελασσόνα Ν. Λάρισας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Χρ. Κατσιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350219, 2493350240).

Previous ArticleNext Article